Przykłady zrealizowanych projektów

Projekt był realizowany przez konsorcjum firm takich jak ZANAM, Poltegor oraz Rexroth, przy współfinansowaniu przez Komitet Badań Naukowych pod numerem projektu 10T12 018 2000C/5181. W jego wyniku zaprojektowano i zbudowano wóz odstawczy, który w momencie powstania był największym polskim pojazdem do prac w kopalniach Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi. Z uwagi na swoje rozmiary mógł być eksploatowany tylko w kopalni Rudna – która jako jedyna dysponowała wystarczająco wysokimi wyrobiskami. Nadano mu oznaczenie WKPL-35/40. Wóz dysponował ładownością 40 ton. Masa całkowita maszyny wynosiła 70 ton a jej długość równo11 metrów. Silnik zamontowany w wywrotce posiadał moc 364 kW.

Katera Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych odpowiadała w tym projekcie między innymi za:

 • identyfikację na etapie projektowania obciążeń dynamicznych jakie będą oddziaływać na newralgiczne węzły pojazdu w trakcie jego późniejszej eksploatacji oraz
 • obliczenia wytrzymałościowe całego ustroju nośnego wozu.  

W celu identyfikacji obciążeń dynamicznych został zbudowany model symulacyjny maszyny w programie DADS. Z jego pomocą można było dokonywać wirtualnych przejazdów projektowanym pojazdem po różnego typu nierównościach terenowych i rejestrować obciążenia niezbędne do późniejszych obliczeń wytrzymałościowych.

Za to innowacyjne rozwiązanie autorzy uzyskali wyróżnienia w postaci Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego oraz Dolnośląskiego Mistrza Techniki w 2002 roku.

W latach 2014-2015 nasza Katedra brała udział w projekcie badawczym, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego na rzecz działalności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt “Process-Optimized System Functionality of Mobile Working Machines” realizowaliśmy wspólnie z międzynarodowym konsorcjum badawczym, do którego należały firmy:

 • Lehnhoff Hartstahl GmbH & Co. KG (Niemcy)
 • Gunderson & Løken AS (Norwegia)
 • Sensors and Synergy SA (Belgia)
oraz uczelnie:
 • Cologne University of Applied Sciences (Niemcy)
 • Politechnika Wrocławska

Wartość dofinansowania dla Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu wyniosła ok. 500 000 EUR.

Przedmiotem projektu było opracowanie innowacyjnego, mechatronicznego systemu do identyfikacji obciążeń działających na łyżkę koparki oraz systemu umożliwiającego monitorowanie zapasu stateczności maszyny, ważenia urobku, a także automatycznej identyfikacji używanych narzędzi roboczych.

Głównym zadaniem było opracowanie szybkozłącza koparki, ze zintegrowanym przetwornikiem sił, dzięki którym możliwy będzie pomiar 6 składowych sił i momentów. Rozwiązanie to umożliwiło pomiar sił i momentów działających na narzędzie robocze najbliżej ich miejsca przyłożenia. Informacje o stanie obciążeń działających na narzędzie wraz z pomiarem położeń członów manipulatora i nadwozia, stanowiły dane wejściowe do opracowanego innowacyjnego systemu pomiaru zapasu stateczności maszyny. Informacje o aktualnym, a także przewidywanym zapasie stateczności, zamontowanym narzędziu oraz masie urobku w narzędziu wyświetlane były na panelu operatora.

W latach 2020-2021 Katedra bierze udział w projekcie REC mającym na celu opracowanie innowacyjnej technologii obrazowania Ziemi przy użyciu konstelacji REC składającej się z wysokorozdzielczych nanosatelitów.

Informacje o projeckie można znaleźć na stronie: https://satrevolution.com/products/rec/

Stojan silnika BLDC stanowi obudowę całego zespołu. Wirnik silnika elektrycznego połączony jest z bieżnią pompy łopatkowej i przekazuje na nią napęd. Dotychczasowy wirnik pompy wraz z umieszczonymi w nim łopatkami pozostaje nieruchomy. Na rysunku 1 przedstawiono przekrój wzdłużny przez zespół silnik-pompa. Szarym kolorem oznaczono wszystkie części zespołu, które podczas pracy pozostają nieruchome. Są to: stojan silnika, radiator, płyty boczne (kolor jasnoszary) oraz wirnik z łopatkami, część rozdzielacza obrotowego i zespół kanałów transportujących olej hydrauliczny (kolor ciemnoszary). Żółtym kolorem oznaczono wirnik silnika elektrycznego: rdzeń oraz część zewnętrzną przedzielone białą tuleją niemagnetyczną oraz magnesy przymocowane na zewnętrznej powierzchni wirnika silnika. Pomarańczowym kolorem oznaczono elementy pompy, które obracają się razem z wirnikiem silnika: bieżnią oraz boczne płyty ciśnieniowe, które tworzą zamknięty kartridż hydrauliczny.

Wirnik silnika elektrycznego oraz bieżnia pompy połączone są przy użyciu wpustu wykonanego w tulei niemagnetycznej. Widok stanowiska do badań funkcjonalnych zespołu silnik-pompa pokazano na rys. 2.

Przedstawione rozwiązanie pompy ze zintegrowanym napędem elektrycznym cechuje się następującymi zaletami:

 1. Zwartość konstrukcji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań masa zespołu silnik pompa może zostać zredukowana do 40 procent.
 2. Możliwość sterowania wydajnością pompy bezpośrednio przez prędkość obrotową silnika elektrycznego. Zawory proporcjonalne oraz serwozawory nie  muszą być stosowane. Dzięki zastosowaniu silników BLDC zespół cechuje się wysoką dynamiką pracy.
 3. Dzięki możliwości sterowania wydajności pompy na drodze elektronicznej istnieje możliwość dostosowania mocy dostarczanej do mocy wymaganej przez odbiornik hydrauliczny w zależności od realizowanego cyklu pracy.
 4. Redukcja emisji hałasu w porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym ze względu na umiejscowienie pompy wyporowej.

Należy podkreślić, że współczesny stan techniki i badań w zakresie silników z magnesami trwałymi oraz energoelektroniki umożliwia uzyskanie wymaganych parametrów zespołu przy zapewnieniu najwyższej możliwej sprawności energetycznej i najwyższej dynamice układu napędowego.

Opracowana nowa konstrukcja pompy wyporowej może znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Istnieje duże zainteresowanie rynku oraz potrzeba wdrożenia i stosowania tego typu pomp w następujących gałęziach przemysłu: lotnictwie (ze względu na upakowanie mocy, mały ciężar oraz dobrą sterowalność), w robotyce (ze względu na dobrą dynamikę i  uproszczony układ sterowania), w przemyśle samochodowym (wspomaganie układu kierowniczego, układy napędu elementów wyposażenia) zwłaszcza w pojazdach z napędem elektrycznym.

Na rys. 1 przedstawiono rysunek CAD przekładni kierowniczej ze wspomaganiem elektrycznym. Składa się ona z 2 zasadniczych przekładni, pierwszej zębatka- zębnik oraz drugiej: przekładnia ślimakowa połaczona z silnikiem elektrycznym. Podczas pracy przekładni występują często niepożadane drgania, które przenoszą się do ramy pojazdu i powodują hałas wewnątrz kabiny.

W ramach projektu przeprowadzona została analiza MES przyczyn powstawania drgań i hałasu w przekładni przy założonym jej zmiennym obciążeniu określonym na podstawie testów na pojeździe rzeczywistym. Na rys. 2 pokazano wynik obliczeń MES pokazujący odkształcenia dynamiczne w czasie pracy przekładni przy określonym obciążeniu.

Przeprowadzono szereg badań dla zidentyfikowania przyczyn powstawania drgań i hałasu w przekładni kierowniczej. Do identyfikacji źródeł hałasu w przekładni kierowniczej zastosowano kamerę akustyczną. Widok stanowiska do pomiarów akustycznych przedstaiony jest na rys. 3.

Na rys. 4  przedstawion jest wyniki pomiaru za pomocą kamery akustycznej pokazujące strefę o najwyższych poziomach ciśnienia akustycznego i stanowiących główne źródło hałasu w przekładni kierowniczej w zależności od częstotliwości.

Projekt ten, jako jedyny dotychczas na Wydziale Mechanicznym, został uzyskany w drodze prestiżowego ogólnopolskiego konkursu na realizację pracy doktorskiej dla wybijającego się w nauce  studenta ostatniego roku studiów. W wyniku realizacji tego grantu powstała wyróżniona praca doktorska, dwa patenty wdrożone w nowej generacji pojeździe elektrycznym jako platformie bazowej dla uniwersalnych aplikacji. Te innowacyjne rozwiązania uzyskały szereg nagród w kraju i za granicą, w tym złoty medal na innowacyjnych targach BRUSSELS EUREKA 2016 w Brukseli czy też I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na najlepsze osiągnięcie techniczne 2017 roku w Polsce.

Opracowano koncepcje i zrealizowano w praktyce w formie prototypu badawczego innowacyjny układ jezdny na gąsienicach elastomerowych. W tym nowatorskim rozwiązaniu   zastosowano napęd hybrydowy transmisji mocy napędu na koło napędowe gąsienicy, inteligentne zawieszenie kół (rolek) nośnych oraz adaptacyjny układ napinania gąsienicy. Rozwiązania te, wspólnie z firmą, opatentowano w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i Japonii. Firma ponadto finansowała 3 prace doktorskie oraz budowę demonstratora badawczego o wartości ok. 1 miliona złotych, który znajduje się w laboratorium Katedry.

Opracowano oryginalne rozwiązanie, zbudowano prototyp i przeprowadzono badania eksperymentalne. Pojazd na specjalnych gąsienicach gumowych, np. w wersji inspekcyjnej, posiada możliwość przemieszczania się w pionie po linach pokrytych smarem, co jest osiągnięciem w skali światowej. Możliwości aplikacyjne pojazdu są bardzo szerokie, np. jako urządzenie do różnorodnego transportu niekonwencjonalnego, itp. Pojazd został opatentowany i uzyskał szereg nagród w kraju i za granicą, w tym  złoty medal na innowacyjnych targach BRUSSELS EUREKA 2012 w Brukseli, Dolnośląski Mistrz Techniki za 2012 czy też I miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na najlepsze osiągnięcie techniczne  2015 roku w Polsce.

Przykładami prac zrealizowanych dla firmy LENA WILKÓW są:

 • „Analiza konstrukcji zawieszenia, Identyfikacja obciążeń działających na elementy zawieszenia i ramę pojazdu oraz propozycja zmian konstrukcyjnych” (2007),
 • „Badania symulacyjne wytężenia ustroju nośnego wozu transportowego SWT-1800 KACPEREK” (2008),
 • „Badania weryfikacyjne modeli symulacyjnych zawieszenia prototypu pojazdu” (2008).

Wyniki projektu przyczyniły się do poprawy parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych produktów firmy.

W ramach projektu, realizowanego we współpracy z firmą FORTECH, prowadzone są prace rozwojowe nad innowacyjnymi, stanowiącymi przedmiot zgłoszenia patentowego, cierno-kształtowymi złączami śrubowymi do stosowania w węzłach połączeniowych dźwigarów z czołownicami lekkich suwnic. Węzły złożone ze złączy będących przedmiotem projektu charakteryzować się będą nośnością nie mniejszą niż węzły o konwencjonalnej budowie. Budowa i technologia wykonania nowej generacji złączy eliminuje jednocześnie z procesu budowy dźwignic operacje technologiczne typowe dla konwencjonalnej technologii łączenia elementów ustrojów nośnych, które wymagają stosowania wielkogabarytowych obrabiarek, generując tym samym duże nakłady czasowe i finansowych.

Katedra przez długie lata systematycznie współpracowała z fabryką. W wyniku tej owocnej współpracy powstało szereg nowatorskich rozwiązań przegubowych ładowarek łyżkowych sprawdzonych w praktyce a FMB FADROMA zdobyła przed laty znakomitą renomę nie tylko w Polsce ale i za granicą.

W wyniku grantu powstał prototyp układu zabudowany na ładowarce łyżkowej Ł220 oraz patent. Za to innowacyjne rozwiązanie prof. Piotr Dudziński uzyskał złoty medal innowacyjnych targach BRUSSELS EUREKA 2002 w BRUKSELI.