Historia

Działalność naukowa Laboratorium Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych, zorientowana na realizację innowacyjnej strategii w nauce, zaowocowała powstaniem szkoły naukowej wraz z unikalnym w skali międzynarodowej laboratorium badawczo-dydaktycznym, w obszarze maszyn i pojazdów off-road. Ta jednostka naukowo-badawcza została zbudowana na fundamencie tradycji sięgającej Politechniki Lwowskiej z uwzględnieniem inspiracji fascynującymi pracami z zakresu terramechaniki, Wielkiego Polaka prof. M.G. Bekkera,  twórcy układu jezdnego pojazdu księżycowego Lunar Roving Vehicle zastosowanego w misjach księżycowych Apollo 15, 16 i 17, doktora honoris causa wielu renomowanych uniwersytetów m.in. w Monachium, Ottawie i Bolonii.

Katedra w obecnej postaci została powołana 1.11.1999 roku najpierw jako zakład a po zmianach organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej uzyskała 1.04.2014 status wydziałowej Katedry Inżynierii Maszy Roboczych i Pojazdów Przemysłowych. Stanowi ona kontynuację Katedry Maszyn Dźwigowych i Urządzeń Transportowych powołanej w 1946 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, której kierownikiem początkowo (1946-1948) został, przybyły  z Uniwersytetu Wileńskiego mgr inż. Zygmunt Leśniewski a następnie w latach 1948-1980 prof. Roman Sobolski, o znaczącej pozycji w przemyśle – współorganizator i dyrektor  Centralnego Biura Konstrukcji Maszynowych w Bytomiu w latach 1946-1948. Prof. Sobolski był przed wojną  w Politechnice Lwowskiej adiunktem w kierowanej przez prof. Łukasiewicza Katedrze Maszyn Dźwigowych.

Przełomowy był rok 1968, w którym na Wydziale Mechanicznym utworzono Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, którego wieloletnim dyrektorem był prof. Sobolski. Zlikwidowano katedry i powstały zakłady naukowo-dydaktyczne. Z  Katedry Maszyn Dźwigowych i Urządzeń Transportowych zostały utworzone cztery zakłady: Dźwignic i Przenośników – kierowany przez prof. Sobolskiego; Maszyn Budowlanych i Drogowych – kierowany przez doc. dra inż. Jerzego Tęsiorowskiego; Maszyn i Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego – kierowany przez doc. dra inż. Henryka Hawrylaka oraz Zakład Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych – kierowany przez doc. dra. inż. Stefana Stryczka, który wyodrębnił się całkowicie od pozostałych.

W roku 1980 – po reorganizacji Instytutu – wymienione trzy pierwsze Zakłady weszły w skład Zespołu Dydaktycznego Maszyny Robocze Ciężkie i Górnicze, koordynującego działalność dydaktyczną z dziedziny wcześniej ukształtowanych specjalności. Kierownikiem Zespołu Dydaktycznego w latach 1980-1991 był prof. dr inż. Kazimierz Pieczonka. Wówczas działalność naukową prowadzono w trzech zespołach badawczych, okresowo powoływanych dla wykonania określonych zadań. Kierownikami zespołu pierwszego byli: prof. mgr inż. Roman Sobolski (1981-1985) oraz dr inż. Tadeusz Nogieć (1986-1991); zespołu drugiego: doc. dr inż. Jerzy Tęsiorowski (1981-1985) oraz dr inż. Stefan Makacewicz (1986-1991); zespołu trzeciego: prof. dr hab. inż. Henryk Hawrylak (1981-1985) i (1989-1991)  oraz dr inż. Stanisław Welik (1986-1988). 

W roku 1991 w ramach dotychczasowego zespołu dydaktycznego został powołany naukowo-dydaktyczny Zakład Konstrukcji i Automatyzacji Maszyn Roboczych, wraz Laboratorium Badań Maszyn i Procesów Roboczych, kierowany przez prof. dra inż. Zbigniewa Korzenia. W roku 1993 z tego Zakładu wyodrębniła się grupa osób, tworząc pod kierunkiem dra hab. inż. Dionizego Dudka, prof. ndzw. PWr. odrębny Zakład Inżynierii Niezawodności i Diagnostyki. Z upływem lat prof. Z. Korzeń, wraz niektórymi pracownikami, ukierunkował swoje działania w nowym kierunku a mianowicie w zakresie logistyki i technik zintegrowanych przepływów materiałów. 

Pozostała grupa pracowników kontynuowała swoją działalność naukowo-badawczą w obszarze specjalności ukształtowanych tradycją, tworząc 1.11.1999 roku Zakład Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych pod kierunkiem prof. Piotra Dudzińskiego. Prof. Piotr Dudziński, od roku 2004 profesor tytularny, był kierownikiem Zakładu (do 31.03.2014) a po kolejnej reorganizacji, tj. od 1.04.2014 do 31.12.2019 (osiągnięcie wieku 70 lat), kierownikiem Katedry Inżynierii Maszy Roboczych i Pojazdów Przemysłowych. W 2019 roku kierownictwo nad Katedrą objął prof. Wiesław Fiebig. Począwszy od 1.10.2021, w wyniku zmian organizacyjnych na uczelni, Katedra zakończyła swoje działanie jako odrębna jednostka organizacyjna uczelni, a jej pracownicy zasilili grono członków Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych (K61W10D07), tworząc w niej Laboratorium Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych.