Doctoral dissertations

Examples of PhD dissertations realized in the Department:

  • A method for selecting optimum geometry and kinematics parameters for loader buckets (orig. in Polish: Metoda doboru optymalnych parametrów geometrii i kinematyki łyżek ładowarek)
  • A method for designing the steering system of articulated vehicles (orig. in Polish: Metoda doboru układu skrętu przegubowych zespołów jezdnych)
  • A method for identifying the energy and force characteristics of impact excitation in the mining of rock materials (orig. in Polish: Metoda identyfikacji charakterystyk energetyczno-siłowych wymuszenia udarowego w procesie urabiania ośrodków skalnych)
  • The influence of kinematic incompatibility of drive systems on energy consumption of off-road vehicle motion (orig. in Polish: Wpływ niezgodności kinematycznej układów napędowych na energochłonność ruchu pojazdów przemysłowych)
  • The influence of adaptive tracked chassis suspension on off-road vehicles quality indicators (orig. in Polish: Wpływ adaptacyjnego zawieszenia podwozi gąsienicowych na wskaźniki jakości pojazdów przemysłowych)
  • The influence of polyurethane tires on the energy consumption of vehicle motion (orig. in Polish: Wpływ opon poliuretanowych na energochłonność ruchu pojazdu)
  • Modeling the coupling of a driving system with an elastomer track (orig. in Polish: Modelowanie sprzężenia układu napędowego z gąsienicą elastomerową)
  • Modeling of dynamic stability of industrial vehicles with susceptible driving elements (orig. in Polish: Modelowanie stateczności dynamicznej pojazdów przemysłowych z podatnymi elementami jezdnymi)
  • Modeling of the turning process of a vehicle with elastomer tracks (orig. in Polish: Modelowanie procesu skrętu pojazdu z gąsienicami elastomerowymi)